I vår textilverkstad kan man sy, tvätta och stryka
Montering av plastartiklar

ARBETSPRÖVNING
Tjänsten riktar sig till företag och organisationer som har en medarbetare som efter en tids sjukfrånvaro behöver pröva sin förmåga att  klara arbetets krav och belastning i en trygg miljö.
Arbetsprövningen ger möjligheter till flexibla arbetsuppgifter och arbetstider.

ARBETSTRÄNING
Arbetsträning syftar till att få arbeta utan krav på prestation.
Du gör det du kan och orkar medan någon annan ansvarar för att arbetet blir utfört.
Träningen börjar i liten omfattning och ökar efter hand.

ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING
Vi kan ge en bild av individens funktionsförmåga sett ur ett arbetsperspektiv, vilka förutsättningar och vilken motivation för arbetslivsinriktad rehabilitering som finns samt bedöma möjligheterna att åter kunna fungera på arbetsmarknaden.
Utredningen syftar till att belysa resurser och hinder för återgång i arbete genom kartläggning av individens psykiska och sociala status.
Utredningen är kopplad till arbetsträning i en reell miljö i Arbetslivscentrums verkstäder, där vi genom okulärbesiktning och samtal dagligen följer individen under en avtalad period.
Utredningen lämnar infor-mation om vilka resurser och drivkrafter som finns hos individen. Underlaget kan användas som en del i beslutsunderlaget inför planering av medicinsk rehabilitering, insatser på arbetsplatsen och realistisk planering av återgång i arbete.